Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 354007
Title Levert natuurinclusief gedrag natuurwinst op? Aanzet tot een onderzoeksmethodiek
Author(s) Broekmeyer, M.E.A.; Gijsen, J.J.C.; Steingröver, E.G.; Chardon, J.P.; Opdam, P.F.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 763) - 76
Department(s) Landscape Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) gedrag - besluitvorming - ruimtelijke ordening - natuurbescherming - landgebruik - meting - nederland - methodologie - natuur - behaviour - decision making - physical planning - nature conservation - land use - measurement - netherlands - methodology - nature
Categories Physical Planning (General) / Nature Conservation
Abstract Het Natuurplanbureau wil weten of natuurinclusief gedrag van actoren leidt tot meer natuurwinst, dat wil zeggen dat natuur een belangrijkere plaats krijgt binnen de planvorming, hetgeen weer een positieve invloed heeft op de kwaliteit en kwantiteit van natuur. Men wil deze hypothese toetsen binnen casussen op het gebied van de ruimtelijke ordening. Een eerste stap daartoe is onderzoek of natuurinclusief gedrag en natuurwinst binnen een dergelijk planproces te benoemen en te meten zijn. Dit rapport geeft een aanzet tot een methodiek hiervoor, inclusief een stappenplan om de diverse indicatoren voor de graadmeters `natuurgedrag actoren' en `natuurwinst' te bepalen. Dit stappenplan is uitgetest in de casus Landgoed Driessen te Waalwijk. Zowel de methodieken als de mogelijke casussen kennen diverse beperkingen die een goede toets van de hypothese vooralsnog bemoeilijken. Belangrijke knelpunten zijn het ontbreken van voldoende informatie over de kwaliteit van de natuur, het ontbreken van een geschikte methodiek voor het meten van de natuurhouding van actoren, het afbakenen van het planproces en het afbakenen van het begrip `natuurwinst'.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.