Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 354020
Title Verstoring en successie : rivierdynamiek en stroomdalvegetaties in de uiterwaarden van de Rijntakken
Author(s) Maas, G.J.; Makaske, B.; Hommel, P.W.F.M.; Nijhof, B.S.J.; Wolfert, H.P.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 759) - 100
Department(s) Landscape Centre
Centre for Ecosystem Studies
Wageningen Environmental Research
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) vegetatie - plantensuccessie - geomorfologie - hydrologie - graslanden - geologische sedimentatie - uiterwaarden - veerkracht van de natuur - ijssel - waal - vegetation - plant succession - geomorphology - hydrology - grasslands - geological sedimentation - river forelands - resilience of nature - river ijssel - river waal
Categories Vegetation Research
Abstract Stroomdalgrasland (Medicagini-Avenetum) komt in het Nederlands rivierengebied voor op zandige, kalkrijke, schrale gronden die weinig overstromen. Thans zijn deze locaties zeldzaam geworden en bestaande stroomdalgraslanden lijken te degraderen. In dezestudie is geprobeerd meer inzicht te krijgen in de interacties tussen rivierkundige processen en de ontwikkeling van stroomdalgraslanden. In drie uiterwaarden (Rijswaard, Cortenoever en Vreugderijkerwaard) langs de Waal en de IJssel zijn gegevens verzameld over de samenstelling van stroomdalgraslanden, bodemtextuur, organischestofgehalte, fosfaatgehalte en pH, en over de afzetting van zand, silt en klei. Daarnaast zijn voor deze locaties overstromingsdiepte en -frequentie berekend. Analyse van de gegevens heeft geleid tot een conceptueel model dat de interacties tussen rivierkundige processen en de ontwikkeling van stroomdalgraslanden in de uiterwaarden van de Rijntakken beschrijft. Uit dit model blijkt dat natuurlijke riviermorfologische processen nieuwe fysiotopen voor stroomdalgraslanden kunnen creëren. Gerichte riverkundige beheersmaatregelen kunnen deze processen ondersteunen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.