Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 354022
Title Relaties tussen mineralisatie, denitrificatie en indicatoren voor bodemkwaliteit in landbouwgronden
Author(s) Velthof, G.L.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 769) - 38
Department(s) Soil Science Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) bodemeigenschappen - kwaliteit - denitrificatie - mineralisatie - organische stof - bodemchemie - nederland - zandgronden - lössgronden - soil properties - quality - denitrification - mineralization - organic matter - soil chemistry - netherlands - sandy soils - loess soils
Categories Soil Chemistry / Soil Fertility
Abstract Mineralisatie en denitrificatie zijn bodemprocessen die een groot effect hebben op de hoeveelheid voor het gewas beschikbare stikstof en de stikstofuitspoeling naar grond- en oppervlaktewater. Inzicht en kwantificering van mineralisatie en denitrificatie is nodig voor een goede onderbouwing van bemestingsadviezen en instrumenten ten behoeve van het mestbeleid, zoals een indicator voor nitraatuitspoeling. In dit rapport wordt een studie beschreven naar de relaties tussen enerzijds de potentiële mineralisatie en denitrificatie en anderzijds verschillende indicatoren voor bodemkwaliteit, zoals het gehalte aan totaal stikstof en koolstof, het gehalte aan oplosbaar stikstof en koolstof, en de C-N-verhouding. De analyses zijn uitgevoerd aan 459 monsters van de bovengrond van zand- en lössgronden uit het project Sturen op nitraat. Uit de resultaten volgt dat gehalten aan oplosbaar stikstof en koolstof veel beter waren gerelateerd aan de potentiële mineralisatie en denitrificatie dan de overige indicatoren. Oplosbaar stikstof en koolstof bieden de meeste perspectieven als indicator voor mineralisatie en denitrificatie in bemestingsadviezen en instrumenten ten behoeve van het mestbeleid.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.