Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 354155
Title Gemeentelijk gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in Noord-Holland; mate van gebruik en aanwezigheid van middelen in oppervlaktewater
Author(s) Spijker, J.H.; Smidt, R.A.; Niemeijer, C.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1412) - 65
Department(s) Landscape Centre
Alterra - Centre for Water and Climate
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) herbiciden - pesticiden - waterverontreiniging - oppervlaktewater - uitspoelen - emissie - openbaar groen - sportterreinen - bestrating - noord-holland - herbicides - pesticides - water pollution - surface water - leaching - emission - public green areas - sports grounds - pavements - noord-holland
Categories Herbicides / Water Pollution
Abstract Door chemische onkruidbestrijding kunnen bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater belanden. Voor de provincie Noord-Holland zijn de door gemeenten gebruikte hoeveelheden bestrijdingsmiddelen op verhardingen, in openbaar groen, op begraafplaatsen en sportvelden geïnventariseerd. Voorts is in beeld gebracht de aanwezigheid van door de gemeenten gebruikte bestrijdingsmiddelen en hun afbraakproducten (metabolieten) in het oppervlaktewater en in- en effluent van AWZI’s.. De gegevens van het gebruik en de aanwezigheid in het oppervlaktewater zijn in kaartvorm met elkaar vergeleken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.