Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 354524
Title Energieverbruik, broeikasgasemissies en koolstofopslag: de biologische en gangbare landbouw vergeleken. Volledig rapport
Author(s) Bos, J.F.F.P.; Haan, J.J. de; Sukkel, W.
Source Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 140) - 78
Department(s) Agrosystems
PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) biologische landbouw - landbouw - energiegebruik - broeikasgassen - emissie - melkveehouderij - akkerbouw - vergelijkend onderzoek - vollegrondsteelt - glastuinbouw - organic farming - agriculture - energy consumption - greenhouse gases - emission - dairy farming - arable farming - comparative research - outdoor cropping - greenhouse horticulture
Categories Environmental Management (General) / Farm Management / Fertilizers, Fertilizer Application / Business Economics / Innovation Studies (General)
Abstract In deze studie zijn de verschillen tussen gangbare en biologische bedrijven in Nederland ten aanzien van energieverbruik, broeikasgasemissies en koolstof opslag onderzocht. Op basis van modelberekeningen, literatuurgegevens en beschikbare data worden in de studie de volgende uitspraken onderbouwd: De Nederlandse biologische melkveehouderij heeft een lager energieverbruik en een lagere broeikasgasemissie dan de gangbare melkveehouderij. Dit geldt zowel per hectare als per ton geproduceerde melk. De Nederlandse biologische akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt hebben een lager energieverbruik en een lagere broeikasgasemissie per ha dan de gangbare akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. Het energieverbruik en de broeikasgasemissie per ton product is voor vrijwel alle gewassen in de biologische landbouw gelijk aan of hoger dan in de gangbare landbouw. Belangrijke oorzaak hiervan is de lagere opbrengst die in de biologische landbouw gerealiseerd wordt. De biologische glastuinbouw heeft ten opzichte van de biologische open teelten een zeer hoog energieverbruik. Per ton product heeft de biologische glastuinbouw een hoger energieverbruik dan de gangbare glastuinbouw. De Nederlandse biologische akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt voegen meer effectieve organische stof aan de bodem toe dan de gangbare landbouw. In de praktijk uit dit zich (nog) niet in een hoger organische stofgehalte van biologische beheerde bodems ten opzichte van gangbaar beheerde bodems. Op vele fronten zijn er aangrijpingspunten om de prestatie van de biologische landbouw op het gebied van energiegebruik, broeikasgasemissies en koolstofopslag te verbeteren. Voorgestelde maatregelen sluiten vaak uitstekend aan bij de intenties van de biologische landbouw. Welke positieve en negatieve (bij-)effecten de diverse maatregelen bij implementatie in bedrijfsverband kunnen hebben is vaak nog niet goed bekend. Er is meer kennis nodig over de mogelijkheden om de uitstoot van lachgas en methaan in de landbouw te verlagen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.