Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 354592
Title Proefverkweldering Noard-Fryslan Butendyks : evaluatie kwelderherstel 2000 - 2005
Author(s) Duin, W.E. van; Esselink, P.; Bos, D.; Klaver, R.; Verweij, G.; Leeuwen, P.W. van
Source Texel : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C020/07) - 209
Department(s) Wageningen Marine Research
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) wetlands - ontpoldering - begrazing - herstel - kustgebieden - nederland - natuurbescherming - natuurtechniek - friesland - wetlands - depoldering - grazing - rehabilitation - coastal areas - netherlands - nature conservation - ecological engineering - friesland
Categories Wetland Conservation
Abstract It Fryske Gea heeft in 2000 een van de zomerpolders in Noord Friesland met drie doorgravingen van de zomerkade 'ontpolderd'. De evaluatie van deze ontpoldering geeft aan dat de verkweldering volgens plan is verlopen en dat de door sommigen gevreesde negatieve gevolgen vooralsnog zijn uitgebleven. In de evaluatie van het kwelderherstel in Noard-Fryslân Bûtendyks, van 2000 tot 2005 valt te lezen dat zowel het zeewater, als het sediment het gebied goed konden bereiken. Zoutminnende en zouttolerante soorten konden zich daardoor vestigen. Beweiding zorgde voor een hogere diversiteit aan planten. Ganzen benutten de nieuwe kwelder vooral massaal in het voorjaar. De toename van de binnendijkse begrazing door ganzen is niet groot en valt vooral te verklaren uit de toename van de wereldpopulatie Brandganzen. De aantallen broedvogels zijn niet noemenswaard veranderd en de verzilting van de omliggende (boeren)polders is niet opgetreden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.