Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 354959
Title Datarapportage Nulmeting Maasvlakte 2
Author(s) Kaag, K.; Escaravage, V.
Source Den Helder : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C026/07) - 69
Department(s) Wageningen Marine Research
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) benthos - schaaldieren - zeedieren - mariene ecologie - biodiversiteit - milieueffect - industrieterreinen - nederland - noordzee - mijnbouw - zand - zuid-holland - rijnmondgebied - grondverzet - benthos - shellfish - marine animals - marine ecology - biodiversity - environmental impact - industrial sites - netherlands - north sea - mining - sand - zuid-holland - rijnmondgebied - earth moving
Categories Marine Ecology / Environmental Impact Reporting
Abstract Mogelijke effecten van zandwinning op bodemfauna. Ten behoeve van de aanleg van de Tweede Maasvlakte zal zand gewonnen worden uit de Noordzee. Om te kunnen bepalen in hoeverre deze werkzaamheden van invloed zijn op de bodemfauna is onderzoek uitgevoerd naar de structuur en samenstelling van de bodemfaunagemeenschappen in het zandwingebied, de directe omgeving ervan en niet-beïnvloede referentiegebieden. De meetpunten bevinden zich voor de kust.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.