Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 355282
Title Casestudy Salland : achtergrondrapport van de evaluatie reconstructie zandgebieden
Author(s) Boonstra, F.G.
Source Wageningen : Alterra (Alterra rapport 1441.3) - 59
Department(s) Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) regionale planning - zandgronden - intensieve veehouderij - evaluatie - gebiedsgericht beleid - reconstructie - beleidsevaluatie - salland - regional planning - sandy soils - intensive livestock farming - evaluation - integrated spatial planning policy - reconstruction - policy evaluation - salland
Categories Land Use Planning
Abstract Dit onderzoek is een verslag van een kwalitatief casestudy onderzoek naar het proces en de tussentijdse resultaten van de reconstructie in Salland. Het onderzoek is een achtergrondstudie van de evaluatie reconstructie zandgebieden. Conclusie is dat de reconstructie in Salland leidde tot een brede betrokkenheid van regionale partijen bij de planvorming en –uitvoering. Ook heeft de reconstructie bijgedragen aan een nieuwe benadering van het landelijk gebied. Betrokken overheden zijn meer ontwikkelings- en uitvoeringsgericht gaan denken en werken. Bovendien is de samenwerking tussen overheden versterkt. Alle betrokkenen zijn er verder van doordrongen dat het Sallandse platteland ‘van iedereen is’, ondanks verschillen in rollen, posities en belangen. Sinds de goedkeuring van het reconstructieplan in 2005 komt de uitvoering nu ook goed op gang. Er zijn resultaten geboekt op het gebied van instrumentele vernieuwing (bijv. rood voor rood en beleidsregels voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing), leefbaarheid en verbrede landbouwontwikkeling. Op het gebied van de uitvoering van het omgevingsbeleid zijn de resultaten nog minder zichtbaar: zo is de belangstelling voor verplaatsing uit extensiveringsgebied gering. Wel wordt er vooral in gebiedsuitwerkingen gewerkt aan oplossingen waarbij natuur(ontwikkeling), verdroging en landbouw¬structuur¬versterking hand in hand gaan.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.