Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 355883
Title Protocol voor monitoring landelijke mestmarkt onder een stelsel van gebruiksnormen
Author(s) Luesink, H.H.; Bode, M.J.C. de; Groot Koerkamp, P.W.G.; Klinker, H.; Verkerk, H.A.C.; Oenema, O.
Source Wageningen : Wageningen UR (WOt-werkdocument 37) - 52
Department(s) LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
Wageningen Livestock Research
ATV Farm Technology
Soil Science Centre
WOT Natuur & Milieu
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) mest - overheidsbeleid - beleid - monitoring - milieu - nederland - manures - government policy - policy - monitoring - environment - netherlands
Categories Manure treatment / Animal Husbandry and Environment
Abstract Door de uitspraak van het Europese Hof van justitie in oktober 2003 is er in Nederland in 2006 een nieuw mestbeleid van kracht geworden met een stelsel van gebruiksnormen. Het stelsel van gebruiksnormen en de daarbij behorende normen grijpen naar verwachting fors in op de mestmarkt. Om na te kunnen gaan in welke mate er met de invoering van het stelsel van gebruiksnormen er een verantwoord evenwicht op de mestmarkt ontstaat, is een monitoringsprogramma noodzakelijk. Dit rapport beschrijft het protocol voor de monitoring van de landelijke mestmarkt onder het stelsel van gebruiksnormen. De doelen van het protocol zijn: • het ontwikkelen van een gezamenlijke taal over de mestmarkt en; • het ontwikkelen van een gezamenlijke analyse van de mestmarkt. Omdat tijdens de uitvoering van het protocol (halverwege het lopende jaar) nog niet alle gegevens beschikbaar zijn, worden in het protocol modelberekeningen gecombineerd met gemeten waarnemingen in vier stappen. Omdat de mestdistributie in de mestmarkt een sleutelrol vervult, ligt de nadruk van de monitoring op de mestdistributie. In de eerste stap worden gemeten waarnemingen van het voorgaande jaar met een modelberekening vertaald naar het lopende jaar. In de tweede stap worden de meststromen van de eerste vijf maanden van het lopende jaar van Dienst Regelingen gemonitord. De derde stap is gebaseerd op waarnemingen van actoren in het veld van de mestmarkt (enquêtes onder mestdistributeurs en AID, artikelen over de mestmarkt en mestprijzen). De vierde stap is de definitieve raming van de meststromen. Deze zal plaatsvinden na afloop van het jaar wanneer alle statistische gegevens van het betreffende jaar bekend zijn. Met de uitvoering van het protocol is er een set aan gegevens beschikbaar die gebruikt kunnen worden voor het oplossen van knelpunten op de mestmarkt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.