Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 356342
Title Onderbouwing grutto-geschiktheidskaart Nederland; ten behoeve van grutto-mozaïekmodel en identificatie van weidevogelgebieden in Nederland
Author(s) Schotman, A.G.M.; Kiers, M.A.; Melman, T.C.P.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1407) - 47
Department(s) Landscape Centre
Centre for Ecosystem Studies
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) limosa limosa - natuurbescherming - habitats - graslandbeheer - nederland - populatiedynamica - diermodellen - weidevogels - zuid-holland - limosa limosa - nature conservation - habitats - grassland management - netherlands - population dynamics - animal models - grassland birds - zuid-holland
Categories Aves / Nature Conservation
Abstract Het LNV-actieprogramma `Nederland weidevogelrijk' heeft als doel de achteruitgang van weidevogels tot staan te brengen en om te buigen naar een stijging van het aantal broedparen. Hiervoor zijn vergaande maatregelen nodig. Er moet 280.000 ha goed weidevogelgebied beschikbaar zijn in 2018. Doel van het in dit rapport beschreven onderzoek is het onderbouwen en valideren van de vuistregels waarmee de landelijke geschiktheidkaart voor weidevogelbeheer is gemaakt. De grutto is daarbij gidssoort en het criterium voor `geschikt¿ is een (potentiële) dichtheid van minimaal vijf paren per honderd hectare. Het blijkt goed mogelijk met een regressiemodel de waarde van de vuistregels uit Midden-Delfland voor bodem, water en kwel te onderbouwen en te kwantificeren. De huidige set vuistregels beschrijft het geschikte gebied adequaat. Wel moet dat gebied vanwege onvolledige bestanden worden aangevuld met behulp van de gruttokaart van Nederland.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.