Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 356489
Title Water vasthouden in de provincie Noord-Brabant : inzichten door modelberekeningen
Author(s) Bakel, P.J.T. van; Poelman, A.; Stuyt, L.C.P.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1488) - 96
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) wateropslag - afvoer - drainage - hydrologie van stroomgebieden - waterlopen - modellen - grondwaterstand - schade - landbouw - noord-brabant - waterstand - water storage - discharge - drainage - catchment hydrology - streams - models - groundwater level - damage - agriculture - noord-brabant - water level
Categories Water Management (General) / Geohydrology, Soil Hydrology
Abstract De meest effectieve strategie voor de reductie van piekafvoeren, water vasthouden, is bergen van water bij de bron, waarbij de afstroming van water op perceelsniveau wordt bemoeilijkt. Om een onderbouwd inzicht in effect en relevantie van water vasthouden te krijgen zijn, in samenspraak met betrokken instanties, vijf maatregelen met behulp van de computercode SIMGRO geëvalueerd in de stroomgebieden Peelsche Loop, Groote Wetering en Raamsloop. Piekafvoeren kunnen met 3 tot 45% worden gereduceerd. De meest effectieve manier om water vast te houden is het voorkómen van maaiveldafvoer waarbij water tijdelijk op het maaiveld wordt geborgen, met als neveneffect structurele grondwaterstandverhogingen en effecten op de landbouw. Minder effectieve maatregelen hebben een marginaal effect op de regionale hydrologie. Inundaties verdwijnen sneller met goede drainage.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.