Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357546
Title Rendementsmeting luchtwasser 90/95% ammoniakreductie Inno- en luchtwassysteem
Author(s) Mosquera, J.; Hol, J.M.G.; Huis in 't Veld, J.W.H.; Nijeboer, G.M.
Source Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 43) - 17
Department(s) Wageningen Livestock Research
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) varkenshouderij - pluimveehouderij - ammoniak - luchtkwaliteit - luchtreinigers - ammoniakemissie - pig farming - poultry farming - ammonia - air quality - air cleaners - ammonia emission
Categories Farm Buildings and Installations / Animal Husbandry and Environment
Abstract Om de emissies van ammoniak te reduceren is invoering van emissiebeperkende staltechnieken noodzakelijk. Luchtwassystemen behoren tot de systemen die in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) opgenomen zijn als ammoniakemissiereducerende technieken. Het principe van een chemische wasser is erop gebaseerd dat NH3 die zich in de stallucht bevindt wordt gebonden door het aanwezige zuur in de wasser. Inno+ BV brengt een nieuw type chemische wasser dat gebaseerd is op het in serie plaatsen van twee wascomponenten die ieder 70% ammoniak reduceren. Het verwachte reductiepercentage van dit systeem is 95% en moet worden gemeten voordat men het kan opnemen in de Rav. Inno+ BV heeft de Animal Science Group opdracht gegeven om het rendement van het 90-95% ammoniakreductie Inno+ Luchtwassysteem vast te stellen. Deze metingen worden volgens het nieuwe meetprotocol voor ammoniak uitgevoerd. In dit project werd het wanden concept bij twee pluimveestallen (vleeskuikenouderdieren en vleeskuikens) en het module concept bij twee varkensstallen (stal met biggen, kraam- en dragende zeugen en een stal met biggen en kraamzeugen) gemeten. De ammoniakconcentratie werd volgens de natchemische meetmethode voor NH3 bepaald. In totaal werden 16 metingen uitgevoerd waarbij bij iedere meting de NH3-concentratie in de ingaande en uitgaande lucht in duplo werd gemeten. De variatie in NH3-concentratie van de ingaande lucht groot was groot (0,4 tot 84 ppm). De variatie van de uitgaande lucht was echter beperkt (0,03 tot 0,39 ppm). Het rendement van de chemische wasser varieerde van 84,2 tot 99,9%. Gemiddeld was het rendement 96,9% (96,4% inclusief meting 4 op locatie 1: bij deze meting was de zuurvoorraad aan het einde van de meting op)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.