Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357551
Title Verlaging van methaan- en lachgasemissie uit de Nederlandse melkveehouderij: implementatie van reductiemaatregelen op praktijkbedrijven binnen project Koeien & Kansen
Author(s) Sebek, L.B.J.; Schils, R.L.M.
Source Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 16) - 54
Department(s) Wageningen Livestock Research
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) melkveebedrijven - melkvee - broeikaseffect - distikstofmonoxide - methaan - emissie - reductie - agrarische bedrijfsvoering - nederland - maatregelen - dairy farms - dairy cattle - greenhouse effect - nitrous oxide - methane - emission - reduction - farm management - netherlands - measures
Categories Animal Husbandry and Environment / Cattle
Abstract Nederland heeft zich bij de ondertekening van het Kyoto-protocol verplicht om de nationale broeikasgasemissie met 6% te verminderen ten opzichte van het referentiejaar 1990. Deze verplichting heeft geleid tot het initiëren van verschillende projecten. Die projecten hebben onder andere geresulteerd in een lijst van honderd mogelijke maatregelen om de emissie van lachgas en methaan op melkveehouderijbedrijven te verminderen. Het is echter nog niet duidelijk welke van die maatregelen geschikt zijn om te implementeren in het bedrijfsmanagement van praktijkbedrijven. In dit rapport wordt onderzoek beschreven waarin wordt nagegaan welke mogelijkheden er zijn om Nederlandse melkveehouderijbedrijven te stimuleren het bedrijfsmanagement aan te passen met als doel de lachgas- en methaanemissie te verminderen. Het onderzoek vond plaats onder de (rand)voorwaarden dat de vermindering van de broeikasgasemissie niet gepaard mag gaan met een toename van de emissie van nitraat en ammoniak (geen afwenteling), de effecten van de implementatie van maatregelen op de broeikasgasemissie worden gekwantificeerd en dat de argumenten van melkveehouders om maatregelen wèl of juist niet in de dagelijkse praktijk te implementeren worden belicht
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.