Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 357565
Title Afgewenteld grondgebruik op melkveebedrijven: externe hectares
Author(s) Iepema, G.; Baars, T.
Source Lelystad : Animal Sciences Group (Bioveem rapport 10) - 23 p.
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) biologische landbouw - melkveehouderij - regio's - duurzaamheid (sustainability) - indicatoren - input van landbouwbedrijf - vestigingsplaats van de productie - innovaties - organic farming - dairy farming - regions - sustainability - indicators - farm inputs - location of production - innovations
Categories Organic Animal Production
Abstract In het project Bioveem worden een aantal nieuwe meetlatten ontwikkeld, die raken aan de intenties van de biologische landbouw. Met deze meetlatten kunnen de deelnemende bedrijven onderling vergeleken worden op andere vlakken danbedrijfseconomische cijfers en technische kengetallen. De eerste meetlat die is ontwikkeld en getoetst, is die van de externe hectares. Deze meetlat raakt aan de intentie van een regionale productie en aan doelen zoals bedrijfsindividualiteit. Bij deberekening van de externe hectares wordt aan- en afvoer van strooisel, voer en mest op een bedrijf uitgedrukt in hectares. Op basis van de meetlat kan inzicht ontstaan over de hoeveelheid melk die zonder aanvoer van buiten per hectare kan wordengeproduceerd. Daarnaast kan de berekening van de externe hectares dienen als hulpmiddel in de discussie welke intensiteit met het oog op milieubelasting en afwenteling op systemen elders is gewenst. De berekening maakt namelijk inzichtelijk wat deecologische afwenteling van een bedrijf is. In dit rapport wordt de methode voor het berekenen van dit kengetal gepresenteerd. Vervolgens worden de resultaten van deze berekening op de Bioveembedrijven op een rij gezet.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.