Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358111
Title Ontwikkeling van opbrengst en bodemkwaliteit van grasland op een zandgrond bij bemesting met organische mest of kunstmest
Author(s) Boer, H.C. de; Eekeren, N.J.M. van; Hanegraaf, M.C.
Source Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group : Divisie Veehouderij 69) - 29
Department(s) Research
Soil Biology
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) stalmest - drijfmest - kunstmeststoffen - compost - graslanden - zandgronden - bodemchemie - bodemkwaliteit - noord-brabant - farmyard manure - slurries - fertilizers - composts - grasslands - sandy soils - soil chemistry - soil quality - noord-brabant
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Soil Chemistry
Abstract Tussen 2000 en 2003 is op twee proefvelden in Noord-Brabant (Bakel en Budel) de waarde van verschillende organische meststoffen als stikstof(N)meststof onderzocht. Daarnaast is ook het effect van meerjarige bemesting op bodemkwaliteit bestudeerd. In 2004 en 2005 is het onderzoek te Bakel voortgezet als onderdeel van het project ‘Zorg voor Zand’. Dit project heeft als doel de bodemkwaliteit en het opbrengstniveau van zandgronden op peil te houden. De onderzoeksvragen zijn: (1) in hoeverre zijn verschillende mestsoorten in staat het opbrengstniveau van grasland op peil te houden en (2) welk effect heeft mestsoort op de bodemkwaliteit. Geconcludeerd wordt dat bemesten met vijf verschillende organische mestsoorten of kunstmest gedurende zes jaar alleen bij bemesting met gewone drijfmest een stijgende trend in opbrengst tot gevolg had. Tussen de behandelingen zijn verschillen gevonden in chemische, fysische en biologische bodemkwaliteit
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.