Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358125
Title Voorjaarstoediening van dierlijke mest op zware klei = Spring application of manure to heavy clay
Author(s) Kasper, G.J.; Schooten, H.A. van
Source Lelystad : Animal Sciences Group (Praktijkrapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Rundvee ) - 19
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Research report
Publication year 2004
Keyword(s) rundveemest - drijfmest - toepassing - klei - bemesting - cattle manure - slurries - application - clay - fertilizer application
Categories Soil Fertility
Abstract Snijmaïs wordt in Nederland met name geteeld op zandgrond. De laatste jaren neemt echter ook de oppervlakte maïs op kleigrond sterk toe. Zo wordt in het rivierkleigebied jaarlijks circa twintig- tot dertigduizend hectare snijmaïs geteeld. Ook op de noordelijke klei heeft de maïsteelt zijn intrede gedaan. Op kleigrond wordt ter beperking van structuurschade in het algemeen dierlijke mest in het najaar toegediend, hetgeen tot aanzienlijke N-verliezen kan leiden als gevolg van uitspoeling in de winter. Voorjaarstoediening kan echter tot structuurschade leiden. Beide zaken zijn ongewenst. De doelstelling van het onderzoek was het vergelijken van het effect van toedieningstechniek van dierlijke mest in voor- en najaar op zware klei op drogestofopbrengst en mineralenbenutting. Het onderzoek werd uitgevoerd op een perceel zware klei (55% afslibbaar) bestemd voor maïsteelt op praktijkcentrum “Nij Bosma Zathe” gedurende de jaren 2000-2003 en omvatte behandelingen met 30 m3/ha rundveedrijfmest (=RDM), variërend in toedieningstechniek en toedieningstijdstip, en één behandeling met 90 kg N/ha kunstmest. Er zijn vijf machines gebruikt: landbouwinjecteur (voorjaars- en najaarstoediening), mestband met sleepkouter (voorjaar), slangensysteem met sleepvoet (voorjaar), zelfrijdende landbouwinjecteur in hondegang (voorjaar) en tank direct gevolgd door ploegen (najaar)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.