Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358203
Title Het waarom en hoe van DuRPh: duurzame resistentie tegen Phytophthora in aardappel door cisgene merkervrije modificatie
Author(s) Haverkort, A.J.; Boonekamp, P.M.; Jacobsen, E.; Lotz, L.A.P.; Visser, R.G.F.
Source Gewasbescherming 38 (2007)5. - ISSN 0166-6495 - p. 238 - 241.
Department(s) Agrosystems
Biointeractions and Plant Health
Plant Breeding
EPS-4
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) aardappelen - vermeerderingsmateriaal - rassen (planten) - phytophthora infestans - plantenziekteverwekkende schimmels - pesticiden - genetische modificatie - milieueffect - plaagresistentie - innovaties - duurzaamheid (sustainability) - celkloneren - veredelingsmethoden - genetische transformatie - genetische gewasbescherming - economie - potatoes - propagation materials - varieties - phytophthora infestans - plant pathogenic fungi - pesticides - genetic engineering - environmental impact - pest resistance - innovations - sustainability - cell cloning - breeding methods - genetic transformation - genetic control - economics
Categories Integrated Control, Integrated Pest Management
Abstract Begin 2005 verzocht de interdepartementale Commissie Biotechnologie Wageningen UR een onderzoeksprogramma op te stellen voor een perspectiefvol GMO-project. Dit met het oog op de Nederlandse innovatieagenda en behoud of vergroting van de concurrentiekracht van de Nederlandse economie. Uitgangspunt daarbij was de Integrale Nota Biotechnologie (2000) met als centraal motto het verantwoord en zorgvuldig benutten van kansen ten behoeve van economie en duurzame landbouw. De keuze viel op een 'proof of principle' project van een duurzaam Phytophthoraresistente aardappel vanwege de economische aspecten zoals de kosten van beheersing van de ziekte en het veiligstellen van de winstgevendheid van de pootgoedsector. Milieuaspecten zoals reductie van de emissie van chemicaliën en een verminderd energiegebruik voor de toediening telden eveneens mee alsook het vergroten van de wetenschappelijk innovatiekracht
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.