Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358548
Title Internationaal belang van de nationale natuur : ecosystemen, vaatplanten, mossen, zoogdieren, reptielen, amfibieën en vissen
Author(s) Janssen, J.A.M.; Stumpel, A.H.P.; Bijlsma, R.J.; Hennekens, S.M.; Keizer-Sedlakova, I.; Kuiters, A.T.; Ottburg, F.G.W.A.; Ozinga, W.A.; Schaminée, J.H.J.; Siebel, H.N.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 43) - 54
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Landscape Centre
Plant Ecology and Nature Conservation
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) ecosystemen - natuurbescherming - bedreigde soorten - beschermde soorten - soorten - nederland - relaties - europa - natuurbeleid - ecosystems - nature conservation - endangered species - protected species - species - netherlands - relationships - europe - nature conservation policy
Categories Nature Conservation
Abstract In dit rapport wordt een analyse uitgevoerd van de ecosystemen en soorten (uit een beperkt aantal soortsgroepen) waarvoor ons land internationale verantwoordelijkheid draagt. Hierbij worden een vijftal criteria toegepast: aandeel areaal, aandeel populatie of oppervlakte, ligging ten opzichte van het areaal, voorkomen op internationale rode lijst en – voor ecosystemen en trekvissen – een specifieke reden. Uit de analyse komen 34 ecosystemen en 111 soorten naar voren waarvoor Nederland binnen Europa van groot belang is. Bekeken is voorts in welke landschappen de internationaal belangrijke ecosystemen en soorten voorkomen en in hoeverre ze aandacht krijgen in het nationale en internationale natuurbeleid. De belangrijkste landschappen met de internationaal belangrijke ecosystemen en soorten zijn de hogere zandgronden en het kustgebied, gevolg door het rivierengebied en het laagveen. In het internationale natuurbeleid (Habitatrichtlijn) krijgen vier van de resulterende ecosystemen onvoldoende aandacht, in het nationale beleid komen vooral de mossen er bekaaid af. Trefwoorden: Natuurbeleid, internationaal, ecosystemen, soorten, Europa
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.