Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358617
Title Actief bodembeheer toemaakdekken : risico's van bodemverontreinigingen voor de kwaliteit van veevoer en gehalten aan lood en cadmium in orgaanvlees in het Veenweidegebied
Author(s) Rietra, R.P.J.J.; Römkens, P.F.A.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1433) - 79
Department(s) Soil Science Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) bodemverontreiniging - koper - lood - zink - bagger - graslanden - nederland - bodemkwaliteit - ecotoxicologie - soil pollution - copper - lead - zinc - dredgings - grasslands - netherlands - soil quality - ecotoxicology
Categories Environmental Toxicology, Ecotoxicology / Food Toxicology / Soil Pollution
Abstract Bodem en gras zijn bemonsterd op locaties met toemaakdekken uit het westelijk veenweidegebied (provincies Utrecht en Zuid-Holland). De selectie van locaties zijn dusdanig gekozen, dat ze representatief zijn voor het gebied. In de bodem zijn hoge gehalten aan koper, zink en vooral lood aangetroffen. Via een voorspelling is berekend, in welke mate nieren van runderen en levers van schapen deze metalen bevatten. Het is echter onduidelijk of het model voldoende voorspellend is voor dit type verontreiniging, bodem en weidebeheer
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.