Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 358997
Title De invloed van natuurgebieden op zweefvliegen en bijen in agrarische gebieden (Diptera: Syrphidae & Hymenoptera: Apidae s.l.)
Author(s) Kohler, F.; Klink, R. van; Noordijk, J.; Kleijn, D.
Source Entomologische Berichten 67 (2007). - ISSN 0013-8827 - p. 187 - 192.
Department(s) Plant Ecology and Nature Conservation
Centre for Ecosystem Studies
PE&RC
WIMEK
Wageningen Environmental Research
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2007
Keyword(s) populatie-ecologie - plantdichtheid - wilde bloemen - zweefvliegen - habitats - biodiversiteit - syrphidae - apidae - agrobiodiversiteit - akkerranden - population ecology - plant density - wild flowers - gliding - habitats - biodiversity - syrphidae - apidae - agro-biodiversity - field margins
Categories Zoogeography / Insecta
Abstract De soortenrijkdom van bloembezoekende insecten zoals bijen en zweefvliegen is de laatste decennia sterk afgenomen in agrarische gebieden. Initiatieven om de diversiteit te bevorderen (beheersovereenkomsten) zijn vaak niet effectief, vooral in intensief gebruikte agrarische gebieden. Mogelijk is hierbij de afstand tot potentiële brongebieden een beperkende factor. Wij onderzochten de effecten van natuurgebieden op de insectendiversiteit in agrarische gebieden. In slootkanttrajecten van driehonderd meter lang, grenzend aan en loodrecht op geïsoleerde natuurgebieden, werden zweefvliegen en bijen bemonsterd. Diversiteit en talrijkheid van zweefvliegen namen af in de eerste 125 meter vanaf de natuurgebieden, maar daarna niet meer. Diversiteit en talrijkheid van bijen lieten al een scherpe afname zien over de eerste 25 meter vanaf natuurgebieden. Bloembezoekende insecten die uit natuurgebieden afkomstig zijn vliegen kennelijk over beperkte afstanden (
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.