Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 365278
Title Structuur en functie van habitattypen : nadere definiëring en monitoring in het kader van de Habitatrichtlijn. Dl. 1: Uitgangspunten
Author(s) Dobben, H.F. van; Janssen, J.A.M.; Schmidt, A.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1529) - 31
Department(s) Landscape Centre
Centre for Ecosystem Studies
Centre Geo-information
Laboratory of Geo-information Science and Remote Sensing
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) monitoring - habitats - structuur - nederland - natura 2000 - abiotiek - habitatfragmentatie - monitoring - habitats - structure - netherlands - natura 2000 - abiotic conditions - habitat fragmentation
Categories Nature Conservation
Abstract De periodieke rapportage in het kader van de Europese Habitatrichtlijn dient naast informatie over de verspreiding en het oppervlak van de habitattypen ook informatie te bevatten over 'structuur & functie' en 'toekomstperspectief' van deze typen. Doel van de voorliggende studie is een nadere invulling te geven aan het begrip 'structuur & functie', zodanig dat duidelijk wordt welke informatie hierover in de rapportage moet worden opgenomen, en hoe de achterliggende gegevens kunnen worden ingewonnen. Aanbevolen wordt om 'structuur & functie' te beoordelen aan de hand van vegetatiestructuur, typische soorten, abiotische condities op de standplaats, en grootte van het habitat. Verder wordt aanbevolen wordt om regionale aspecten zoals depositie, hydrologie en versnippering niet onder structuur & functie mee te wegen, maar onder toekomstperspectief.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.