Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366787
Title Regionale aanpak geurhinder reconstructiegebied Gelderse Vallei/Utrecht-Oost : een onderzoek naar knelpunten met betrekking tot geurhinder en in hoeverre een gemeentelijk geurbeleid in het kader van de Wet Geurhinder en Veehouderij een oplossing biedt
Author(s) Gies, T.J.A.; Jeurissen, L.J.J.; Naeff, H.S.D.; Staritsky, I.G.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1677) - 123
Department(s) Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) stankemissie - luchtverontreiniging - wetgeving - intensieve veehouderij - regionaal beleid - gelderse vallei - utrecht - reconstructie - Nederland - odour emission - air pollution - legislation - intensive livestock farming - regional policy - gelderse vallei - utrecht - reconstruction - Netherlands
Categories Animal Husbandry (General) / Air Pollution
Abstract In het kader van de reconstructie ligt er een opgave om de werkelijk beleefde geurhinder te verminderen. De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader voor de milieuvergunning, als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. Deze wet biedt de mogelijkheid om in gebieden de wettelijke normstelling aan te passen aan het karakter van het gebied. Deze maatwerkbenadering vergt echter wel een goede onderbouwing. In dit onderzoek worden de knelpunten met betrekking tot geurhinder in relatie tot wettelijke normen uit de Wet Geurhinder en veehouderij in beeld gebracht. Tevens wordt er gekeken in hoeverre, rekening houdend met de gewenste ontwikkelingen in een bepaald gebied, een maatwerkbenadering een oplossing biedt
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.