Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 366952
Title Administering multifunctional agriculture : a comparison between France and the Netherlands
Author(s) Daniel, F.J.
Source Wageningen University. Promotor(en): Han Wiskerke, co-promotor(en): D. Perraud. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085049166 - 178
Department(s) Rural Sociology
MGS
Publication type Dissertation, internally prepared
Publication year 2008
Keyword(s) gemeenschappelijk landbouwbeleid - landbouwbeleid - financieel landbouwbeleid - subsidies - milieu - duurzaamheid (sustainability) - innovaties - landbouwsector - frankrijk - nederland - multifunctionele landbouw - landbouwpolitiek - landbouw als bedrijfstak - verhoudingen tussen bevolking en staat - cap - agricultural policy - agricultural financial policy - subsidies - environment - sustainability - innovations - agricultural sector - france - netherlands - multifunctional agriculture - agricultural politics - agriculture as branch of economy - relations between people and state
Categories Agricultural Policy / Agriculture in Europe
Abstract Sinds de hervormingen van MacSharry, in 1992, heeft de Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) nog diverse ingrijpende veranderingen (transformaties) ondergaan. Aan boeren wordt gevraagd een brede waaier van maatregelen toe te passen, inclusief die welke betrekking hebben op de verbetering van de milieuefficiency, in ruil voor het ontvangen van publieke ondersteuning. In deze studie worden deze ontwikkelingen benaderd vanuit het perspectief van de politieke sociologie; centraal daarbij staat de vraag in hoeverre deze overeenkomsten de relaties tussen boeren en de staat hebben getransformeerd. Subsidies moeten niet worden gezien als een geschenk dat wordt toegekend aan een bevoordeelde sociale groep maar als de hernieuwing van het wederkerige verband tussen maatschappij en de agrarische beroepsgroep. Deze veranderde oriëntatie van het landbouwbeleid impliceert ook bepaalde veranderingen in agrarische praktijken en normen. De plaats en rol van boeren in de maatschappij worden geherdefinieerd; dit proces wordt weerspiegeld in de normatieve aanpassing van professionele praktijken, hetgeen een van de vereiste condities is voor de hernieuwing van het pact tussen boeren en de staat. De bestudering van de ervaringen in Frankrijk en Nederland leidt, in dit proefschrift, tot het inzicht dat deze hernieuwing sterk variabel is
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.