Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 367325
Title De stille revolutie van het ILG : een literatuurstudie over verwachtingen, zorgen en discussies vanuit rijk en provincies
Author(s) Kuindersma, W.; Selnes, T.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1688) - 51
Department(s) Landscape Centre
Public Administration and Policy
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) regionale planning - regionaal beleid - platteland - overheidsinvestering - investeringsbeleid - financiële planning - openbare financiën - regio's - nederland - regional planning - regional policy - rural areas - public investment - investment policy - financial planning - public finance - regions - netherlands
Categories Financial Economics / Land Use Planning
Abstract Deze literatuurstudie brengt de verwachtingen, zorgen en discussiepunten in beeld rond de implementatie van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) in 2007. Hierbij is aandacht besteed aan verticale sturing (tussen overheidslagen), horizontale sturing (tussen overheden en maatschappelijke organisaties) en integrale sturing (tussen verschillende sectoren). Vooral van provincies wordt in het ILG veel verwacht, zoals het combineren van een regierol met het betrekken van maatschappelijke organisaties, gemeenten, waterschappen en burgers bij planvorming en uitvoering. Provincies verwachten van het rijk vooral een terugtredende en bescheiden rol. Zorgen zijn er over de mate waarin het rijk aan deze verwachting kan voldoen, vooral als het gaat om belangrijke nationale beleidsopgaven. Daarnaast zijn er zorgen over de betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties in planvorming en uitvoering en over spanning tussen integraal gebiedsgericht werken en sectoraal werken binnen de provincies. Discussiepunten liggen vooral op het gebied van de nieuwe rollen van rijk en provincies in het landelijk gebied, de afstemming met ander sectoraal beleid, de noodzaak tot het decentraliseren van rijksdiensten (b.v. DLG) en het uitwisselen van ervaringen tussen provincies en gebieden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.