Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 367419
Title Handkokkelactiviteiten in de Waddenzee : antwoord op een aantal vragen van de Provincie Fryslân
Author(s) Brinkman, A.G.; Ens, B.J.; Jansen, J.M.; Leopold, M.F.
Source Den Burg : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C047/08) - 63
Department(s) Wageningen Marine Research
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) natuurbescherming - eu regelingen - zeereservaten - waddenzee - natuurgebieden - ecologisch herstel - nature conservation - eu regulations - marine protected areas - wadden sea - natural areas - ecological restoration
Categories Nature Conservation Policy
Abstract De Waddenzee is aangewezen als Natura2000:gebied waarvoor zowel de Europese Habitatrichtlijn als de Vogelrichtlijn geldt. Voor het Natura2000:gebied zijn in het Natura2000:gebiedendocument (Ministerie LNV, maart 2007 1) instandhoudingsdoelen geformuleerd, waaronder die voor de Scholekster. De omschrijving voor Scholeksters luidt “het behoud van de omvang en de verbetering van de kwaliteit van het leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 140.000:160.000 vogels (seizoensgemiddelde)”. Ook is in het Natura:2000 gebiedendocument aangegeven dat de Staat van Instandhouding van de Scholekster zeer slecht is, dat het belang van het gebied voor de populatie zeer groot is en dat de hersteldoelstelling (herstelopgave) een toename van het aantal is. Het is binnen deze context dat een zestal vragen gesteld is door de Provincie Fryslân aan Wageningen IMARES dat betrekking heeft op het belang van kokkelbestanden in de Waddenzee voor voedselzoekende vogels, met name Scholeksters, en op de verenigbaarheid dan wel onverenigbaarheid van handkokkelvisserij in delen van het Waddengebied met de functie van datzelfde gebied als voedselleverancier voor deze vogels. Zowel de voedselsituatie zelf als een eventueel optredende verstoring door de visserijactiviteit is daarbij van belang.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.