Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 367625
Title Een eiland in beweging: Veranderingen in het Terschellinger landschap over anderhallve eeuw aan de hand van oude topografische kaarten en luchtfoto's
Author(s) Hazeu, G.W.; Klijn, J.A.; Lammerts, E.J.; Knol, W.C.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 501) - 70
Department(s) Centre Geo-information
Landscape Centre
Alterra - Centre for Water and Climate
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) landschap - dynamica - luchtfotografie - geografische informatiesystemen - kaarten - vegetatie - landgebruik - monitoring - nederland - friesland - nederlandse waddeneilanden - landscape - dynamics - aerial photography - geographical information systems - maps - vegetation - land use - monitoring - netherlands - friesland - dutch wadden islands
Categories Historical Geography / Landscape Architecture (General)
Abstract De natuurlijke en antropogene landschapsdynamiek van Terschelling is bekeken met behulp van topografische kaarten vanaf 1850 en luchtfoto's van de jaren 1949, 1969 en 2000. Een uniforme legenda voor begroeiing en landgebruik is opgesteld. De geconstateerde veranderingen omvatten kweldervorming, duinvorming, bos- en struweelontwikkeling, heide-ontwikkeling, verstuiven versus vastleggen, in- en uit cultuur nemen, (recreatieve) bebouwing en natuurbouw. De gevolgde aanpak is in combinatie met additionele gegevens bruikbaar om lange termijn ontwikkelingen te beschrijven en te verklaren. De gegevens zijn nuttig om een lange-termijn beheersstrategie te ontwikkelen. Monitoring met behulp van oude topografische kaarten en luchtfoto's kan slechts in beperkte mate dienen om de realisatie en naleving van ruimtelijke en beheersplannen te evalueren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.