Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 368239
Title Perspectieven bedrijfsmaatregelen voor duurzaambodemgebruik : kosten en effectiviteit van vijf maatregelen
Author(s) Visscher, J.; Dekker, P.H.M.; Boer, H.C. de; Brommer, E.; Clevering, O.A.; Dam, A.M. van; Geel, W.C.A. van; Haan, M.H.A. de; Hoving, I.E.; Klooster, A. van der; Schooten, H.A. van; Schreuder, R.; Wolf, P.L. de
Source Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group van Wageningen UR 148) - 75
Department(s) Wageningen Livestock Research
PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Research
Alterra - Centre for Water and Climate
Nursery Stock-Flower Bulbs
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) bodem - kosten-batenanalyse - rotaties - bodemverdichting - waterbeheer - ruilverkaveling - diepploegen - organische stof - bodemstructuur - erosie - bodemkwaliteit - soil - cost benefit analysis - rotations - soil compaction - water management - land consolidation - deep ploughing - organic matter - soil structure - erosion - soil quality
Categories Soil Science (General)
Abstract In dit onderzoek zijn de kosten en baten en de effectiviteit op duurzaam bodemgebruik beoordeeld van vijf bedrijfsmaatregelen: aanpassing van vruchtwisseling, preventie van bodemverdichting, optimalisering van ontwatering en flexibel peilbeheer, grondruil en landhuur/-verhuur en omzanden en diepploegen. De effecten op duurzaam bodemgebruik zijn beoordeeld op de aspecten organische stof, bodemstructuur, erosiegevoeligheid en bodemgezondheid. Verruiming van vruchtwisseling met meer maaivruchten en minder rooivruchten gaat meestal ten koste van het bedrijfsinkomen. Bij vruchtwisseling is bodemgezondheid een belangrijk aspect. Bodemverdichting kan worden verminderd. Dit vraagt meestal flinke investeringen. Met een goed management en goede voorlichting kan nog veel worden bereikt. Veranderingen in water- en peilbeheer gaan deels vaak ten koste van een optimale landbouwkundige productie. Er kunnen echter ook maatregelen worden toegepast die niet of nauwelijks nadelig zijn vanuit landbouwkundig oogpunt, maar wel gunstig zijn voor natuur en maatschappij
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.