Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 370005
Title Puntbelastingen en restwaterstromen in de bollenteelt : Tussenrapportage - stand van zaken 2006
Author(s) Lans, A.M. van der
Source Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Bollen (PPO / Rapport 2007-9b) - 21
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) pesticiden - emissie - spuitapparatuur - oppervlaktewater - waterverontreiniging - bollen - gewasbescherming - schoonmaken - ontsmettingsmiddelen - bloembollen - pesticides - emission - spraying equipment - surface water - water pollution - bulbs - plant protection - cleaning - disinfectants - ornamental bulbs
Categories Water Pollution / Bulb and Tuber Flowers
Abstract Gewasbeschermingsmiddelen kunnen op verschillende manieren in het oppervlaktewater terechtkomen. Onder andere door druppeldrift tijdens gewasbespuitingen, uitspoeling uit de bodem, emissies of lozingen van het erf. Emissies van het erf worden voornamelijk veroorzaakt door vloeistofstromen die gebruikt worden bij de bolontsmetting, bij het spoelen van de bollen en na het ontstaan van condensvocht en alle handelingen die daarbij gebruikt worden. Doel van de enquête, waarvan de resultaten in dit rapport beschreven worden, is tweeledig nl een beter beeld te krijgen over toegepaste spuittechniek en specifieke situaties (zoals het vullen en schoonmaken van de machines) bij loonwerkers in de bollenteelt en bollenkwekers die zelf hun gewassen bespuiten. Kwantificeren van de emissiestromen van bestrijdingsmiddelen (gebruikt bij de bolontsmetting en tijdens de bewaring). Tevens kwantificeren van de vloeistofstromen, met chemische middelen, die bij het spoelen, bewaren en ontsmetten (boldompeling en warmwaterbehandeling) van bolgewassen vrij kan komen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.