Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 373851
Title Natuurbalans 2008
Author(s) Beck, J.P.; Arts, G.H.P.; Gaaff, A.; Buijsman, E.; Verschuren, M.; Boer, T.A. de; Donders, J.L.M.; Gerritsen, A.L.; Goossen, C.M.; Henkens, R.J.H.G.; Jorritsma, I.T.M.; Kamphorst, D.A.; Klostermann, J.E.M.; Linderhof, V.G.M.; Michels, R.; Reinhard, A.J.; Vader, J.; Vos, C.C.; Vreke, J.; Vries, S. de; Wolfert, H.P.; Wulp, N.Y. van der
Source Bilthoven : Planbureau voor de Leefomgeving (Natuurbalans 2008) - ISBN 9789069602042 - 178
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Landscape Centre
WOT Natuur & Milieu
Wageningen Environmental Research
Publication type Scientific report
Publication year 2008
Keyword(s) natuurbescherming - overheidsbeleid - landschapsbescherming - water - ecologische hoofdstructuur - nature conservation - government policy - landscape conservation - water - ecological network
Categories Nature Management (General)
Abstract De Natuurbalans schetst jaarlijks de toestand en trends in natuur en landschap en evalueert het gevoerde beleid De laatste vijftien jaar is de oppervlakte van natuurgebieden toegenomen en zijn de milieucondities voor de natuur verbeterd. In natuurgebieden treedt voorzichtig herstel van soorten op. Zonder aanvullend beleid is het herstel voor de meeste natuurdoelen echter onvoldoende om deze op tijd te halen. Thema van de Natuurbalans 2008 is ‘water’. De kwaliteit van zoetwaternatuur is overwegend matig. Die natuur zal de komende 20 jaar profiteren van voorgenomen beleid voor het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Juist voor de natte natuurgebieden waarvoor Europese afspraken over duurzaam behoud van biodiversiteit gelden, is echter aanvullend beleid nodig. Om de natuurdoelen voor de zee te bereiken, zijn drie acties noodzakelijk: verduurzaming van de visserij, verbetering van de waterkwaliteit en herstel van de natuurlijke dynamiek in het deltagebied en langs de Waddenzee. Voor de Noordzee is ook de ruimtelijke inrichting van belang
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.