Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 378696
Title Implementatie van een BOS in aardbei
Author(s) Evenhuis, B.; Kastelein, P.; Wilms, J.A.M.; Köhl, J.
Source Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 38
Department(s) Biointeracties and Plant Health
PRI BIOINT Ecological Interactions
PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) aardbeien - gewasbescherming - plantenziekten - vruchtrot - botrytis cinerea - bestrijdingsmethoden - fungiciden - antagonisten - biopesticiden - geïntegreerde bestrijding - beslissingsondersteunende systemen - strawberries - plant protection - plant diseases - fruit rots - botrytis cinerea - control methods - fungicides - antagonists - microbial pesticides - integrated control - decision support systems
Categories Plant and Crop Protection (General) / Small Fruits
Abstract In de teelt van aardbeien vormt vruchtrot, veroorzaakt door Botrytis cinerea, een belangrijk probleem. Van jaar tot jaar verschilt de mate van aantasting, en daarmee het opbrengstverlies, zeer sterk. Chemische bestrijding van vruchtrot behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast vormen trips en meeldauw ook bedreigingen voor de teelt. Het beleid in Nederland is erop gericht de afhankelijkheid van chemische gewasbescherming te verminderen. Eén van de mogelijkheden is de ontwikkeling van een strategie ter bevordering van de inzet van antagonisten of Gewasbeschermingsmiddelen van Natuurlijke Oorsprong (GNO’s). Daarnaast is het van belang alleen dan een chemische bestrijding uit te voeren als dit noodzakelijk is. Beslissing Ondersteunende Systemen (BOS) kunnen daarbij helpen. Eén van de best practises is het toepassen van fungicidenbestrijding op basis van een waarschuwingsysteem. In de praktijk wordt vruchtrot bestrijding op basis van een BOS nog onvoldoende overgenomen. In de periode 2006 tot en met 2008 werd onderzoek gedaan naar gebruik van BOS-varianten bij de bestrijding van vruchtrot en meeldauw in aardbei. Doel van deze proeven is het verbeteren en testen van BOS-varianten om gebruik hiervan in de praktijk te stimuleren. Naast het gebruik van waarschuwingssystemen werd ook gekeken naar de toepassing van een GNO tegen meeldauw, met mogelijk een nevenwerking op Botrytis en naar een antagonist tegen Botrytis
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.