Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 378945
Title Complexiteit van nutriëntenlimitaties in oppervlaktewateren
Author(s) Loeb, R.; Verdonschot, P.F.M.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 128)
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
WOT Natuur & Milieu
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) eutrofiëring - voedingsstoffen - oppervlaktewater - ecohydrologie - beperkende factoren - koolstof - fosfor - stikstof - silicium - fytoplankton - algen - cyanobacteriën - kwaliteitscontroles - kaderrichtlijn water - aquatische ecosystemen - eutrophication - nutrients - surface water - ecohydrology - limiting factors - carbon - phosphorus - nitrogen - silicon - phytoplankton - algae - cyanobacteria - quality controls - water framework directive - aquatic ecosystems
Categories Water Quality
Abstract Voor het oplossen van eutrofiëringsproblemen is het van belang te weten welk nutriënt er sturend is voor het optreden van deze effecten. In aquatische systemen is de bepaling van het groeilimiterende (sturende) nutriënt lastig, doordat toename van dit nutriënt niet noodzakelijkerwijs gepaard gaat met biomassatoename vanwege interacties met lichtlimitatie. Uit literatuur blijkt dat fosfor, zoals werd aangenomen, het nutriënt is dat het vaakst limiterend is voor algenbloei. Ook limitering door stikstof, koolstof en silicium komen echter voor. Voor het behoud van karakteristieke soorten water- en oeverplanten en van de biodiveristeit, zoals wordt vereist door de Kaderrichtlijn Water, is stikstof echter ook van groot belang.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.