Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 379225
Title Verkenning van de steekmuggen- en knuttenproblematiek bij klimaatverandering en vernatting
Author(s) Verdonschot, P.F.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1856) - 75
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) aquatisch milieu - culicidae - ceratopogonidae - habitats - wetlands - graslanden - klimaatverandering - arbovirussen - ziekten overgebracht door muskieten - geïntroduceerde soorten - aquatische ecosystemen - aquatic environment - culicidae - ceratopogonidae - habitats - wetlands - grasslands - climatic change - arboviruses - mosquito-borne diseases - introduced species - aquatic ecosystems
Categories Aquatic Ecology
Abstract Steekmuggen ontwikkelen zich vooral talrijk in moerassen, plas-dras situaties (al dan niet oever) en zeer tijdelijke milieus. Knutten ontwikkelen zich vooral in natte graslanden. Voor beide groepen zijn de factoren permanentie, dynamiek en temperatuur cruciaal. Een verhoogde voedselrijkdom draagt extra aan de ontwikkeling van deze dieren bij. Dit rapport geeft een overzicht van bestaande kennis en een risicosleutel waarmee het risico op ‘overlast’ door steekmuggen en knutten per gebiedstype kwalitatief in beeld kan worden gebracht. In het rapport worden achtereenvolgens de huidige situatie, de effecten van internationalisering en globalisering, de klimaatverandering en de effecten van de implementatie van de vernattingsopgaven beschreven in het licht van de reeds aanwezige soorten steekmuggen en knutten en met het oog op eventuele nieuwkomers
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.