Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 379226
Title Leven met zout water : deelrapport: zouttolerantie van zoetwaterafhankelijke natuurdoeltypen; verkenning en kennislacunes
Author(s) Paulissen, M.P.C.P.; Schouwenberg, E.P.A.G.; Wamelink, G.W.W.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-document 2) - 70
Department(s) Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) verzilting - zouttolerantie - zoet water - natuurbescherming - chloriden - nederland - flora - halofyten - fauna - habitatrichtlijn - salinization - salt tolerance - fresh water - nature conservation - chlorides - netherlands - halophytes - habitats directive
Categories Water Quality / Nature Conservation
Abstract Overzicht van de zouttolerantie van zoetwaterafhankelijke natuurdoeltypen en habitatrichtlijnsoorten in Laag Nederland. Er zijn kennistabellen opgesteld over chlorideranges en gevoeligheid voor verzilting. Voor bijna alle onderzochte natuurdoeltypen ligt de optimale chlorideconcentratie in het zeer zoete en de norm in het zoete tot licht brakke bereik. Dit geldt ook voor de beschouwde plantensoorten. Voor de fauna zijn de resultaten variabeler. Hoe natter een natuurdoeltype, hoe meer zoutindicerende plantensoorten er in voorkomen. De resultaten voor chloriderange contrasteren met die voor gevoeligheid voor verzilting. Vooral op laatstgenoemd gebied is veel gewerkt met aannamen. Een lage gevoeligheid betekent niet automatisch dat de hersteltijd na het optreden van zoutschade kort is. De meeste onderzochte habitatrichtlijnsoorten zijn relatief ongevoelig voor verzilting. Er zijn kennislacunes en oplossingsrichtingen geformuleerd
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.