Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 383750
Title Arthropods in linear elements : occurence, behaviour and conservation management
Author(s) Noordijk, J.
Source Wageningen University. Promotor(en): Karle Sykora, co-promotor(en): Andre Schaffers. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085854920 - 188
Department(s) Plant Ecology and Nature Conservation
WIMEK
Publication type Dissertation, internally prepared
Publication year 2009
Keyword(s) geleedpotigen - wegbermen - vegetatiebeheer - maaien - coleoptera - araneae - insecten - nederland - conservering - landschapselementen - veluwe - arthropods - roadsides - vegetation management - mowing - coleoptera - araneae - insects - netherlands - conservation - landscape elements - veluwe
Categories Insecta / Terrestrial Ecology / Nature Management (General)
Abstract Soortenrijke graslanden zijn zeldzaam geworden in Nederland en wegbermen vormen belangrijke wijkplaatsen voor dit biotoop. Om de soortenrijkdom in graslanden in stand te houden moeten ze gemaaid worden, gebeurt dit niet dan verruigt de vegetatie; een proces dat door atmosferische stikstofdepositie aanzienlijk wordt versneld. Dit onderzoek geeft resultaten van twee experimenten in grazige bermen. In een periode van vijf jaar werd met bodemvallen het effect van vijf maairegimes onderzocht op de aanwezigheid van loopkevers, snuitkevers, mieren en grondbewondende spinnen. Uitgaande van gangbare vormen van bermbeheer en verwaarlozing. Het tweede experiment betrof een middel-productieve berm; hier werd het effect van de verschillende beheerstypen op bloembezoekende insecten bestudeerd
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.