Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 387476
Title Ontwikkeling en toepassing van een poweranalyse voor de vogelmonitoringgegevens in het kader van de nieuwe gaswinning
Author(s) Wiersma, P.; Roodbergen, M.; Goedhart, P.W.; Ens, B.J.
Source Beek-Ubbergen : SOVON Vogelonderzoek Nederland (SOVON-onderzoeksrapport 2009/11)
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
PRI Biometris
Wageningen Marine Research
Wageningen Environmental Research
Publication type Scientific report
Publication year 2009
Keyword(s) vogels - aardgas - extractie - bodemdaling - bevolkingsafname - statistische analyse - watervogels - broedplaatsen - waddenzee - lauwersmeergebied - birds - natural gas - extraction - subsidence - population decrease - statistical analysis - waterfowl - breeding places - wadden sea - lauwersmeergebied
Categories Aves
Abstract De NAM is in 2007 gestart met nieuwe aardgaswinning in het Waddenzeegebied en de Lauwersmeer. Hierbij wordt het principe van ‘hand aan de kraan’ gehanteerd: de gaswinning moet worden gestaakt wanneer blijkt dat er schadelijke effecten zijn op abiotische, dan wel biotische parameters. Daarom heeft de NAM aan SOVON Vogelonderzoek Nederland de opdracht gegeven vogelsoorten in het Waddengebied en de Lauwersmeer te monitoren en een plan op te stellen om deze gegevens te analyseren. Het gaat om gegevens van watervogels en broedvogels in de Lauwersmeer (en eventuele referentiegebieden) en het Waddengebied, waarbij onderscheid wordt gemaakt in gebieden met en zonder verwachte bodemdaling. Bij een poweranalyse wordt onderzocht welk effect, in dit geval een afname in aantallen vogels, statistisch nog aantoonbaar is. Er wordt in beginsel geen uitspraak gedaan over de oorzaak van het effect.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.