Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 388869
Title Aanpassing N-bemestingsadvies zaaiuien
Author(s) Brink, L. van den; Dekker, P.H.M.; Berg, W. van den
Source Lelystad : PPO AGV - 15
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) bemesting - stikstof - uien - zaai-uien - normen - akkerbouw - mestgiften - mestbehoeftebepaling - fertilizer application - nitrogen - onions - spring-sown onions - standards - arable farming - dressings - fertilizer requirement determination
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Root and Tuber Crops
Abstract Door het ministerie van LNV en het Productschap Akkerbouw is aan PPO de opdracht verleend om na te gaan in hoeverre er aanleiding bestaat om voor zaaiui het stikstofbemestingsadvies in de ‘Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen’ te actualiseren. De conclusie die in deze studie wordt getrokken, is een aanbeveling voor aanpassing van het bemestingsadvies. De analyse is uitgevoerd met de datasets die beschikbaar zijn gekomen door het uitvoeren van bemestingsproeven in 2007 en 2008. De economisch optimale N-gift is afhankelijk van de kosten voor stikstof en de telersprijs voor zaaiui. Zowel de prijs voor stikstof als voor zaaiui varieerde de laatste twee jaar sterk. Kunstmest is echter in verhouding duurder geworden dan zaaiui. Ondanks deze verandering in prijsverhouding was de economisch optimale N-gift in de proeven hoger dan het huidige advies. Conclusie is daarom dat het bestaande advies geactualiseerd dient te worden. Voorgesteld wordt om voor alle grondsoorten het N-bemestingsadvies met 55 kg N/ha te verhogen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.