Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 389127
Title Tuinbouw Integraal Digitaal (TID); Inventarisatie, analyse en programmavoorstel
Author(s) Verloop, C.M.; Verdouw, C.N.; Wolfert, J.; Beulens, A.J.M.; Dijkxhoorn, Y.; Snels, J.C.M.A.; Splinter, G.M.
Source Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 3, Consument en ketens ) - ISBN 9789086153954 - 137
Department(s) LEI MARKT & K - Risico- en Informatiemanagement
Information Technology
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
AFSG Quality in Chains
LEI Agricultural sector & entrepreneurship
MGS
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) tuinbouw - informatiesystemen - informatieontsluiting - netwerken (activiteit) - informatieverwerking - internet - telecommunicatie - informatiemanagement - databasebeheer - procesoptimalisatie - ketenmanagement - sierteelt - glastuinbouw - horticulture - information systems - information retrieval - networking - information processing - internet - telecommunications - information management - database management - process optimization - supply chain management - ornamental horticulture - greenhouse horticulture
Categories Horticulture / Internet Technology / Strategic Policy
Abstract In dit rapport wordt de huidige situatie op het gebied van integrale digitale informatievoorzieningin de tuinbouwsector in kaart gebracht en geanalyseerd. Vervolgens worden de contouren geschetst van een mogelijk programma voor verbetering en integratie van deze digitale informatievoorziening. Hiermee wordt een overzicht geboden van de huidige initiatieven en projecten en een uitgangspunt gegeven voor de rol die het Nederlandse tuinbouwclusterwil vervullen. Het ziet voor zichzelf een richtinggevende rol weggelegd als ontwikkelaar en eigenaar van besturings- of coördinatieconcepten die gebruikt worden in ICT-systemen, informatiestromen en ketenstandaards. Het rapport onderstreept de noodzaak om tot een integrale aanpak van de digitale informatievoorziening te komen.This report charts and analyses the current situation regarding integrated digitalinformation facilities in the horticultural sector. It also suggests the outlines of a possible programme for improving the integration of these digital information facilities. Additionally it offers an overview of the current initiatives and projects and suggests a starting point for the role which the Dutch horticulture cluster wishes to fill. Dutch horticulture is aiming towards a guiding role as a developer and owner of operational and coordinating concepts which are used in ICT systems, data flows, and chain standards. The report emphasises the necessity of creating an integrated approach to digital information facilities.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.