Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 390209
Title Actuele grondwaterstandsituatie in natuurgebieden : een pilotstudie
Author(s) Gaast, J.W.J. van der; Massop, H.T.L.; Vroon, H.R.J.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 94) - 134
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
Soil Science Centre
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) bodemwater - grondwaterstand - verdroging - inventarisaties - nederland - natuurgebieden - soil water - groundwater level - desiccation - inventories - netherlands - natural areas
Categories Soil Physics
Abstract Dit onderzoek is gericht op het bepalen van de actuele grondwaterstandsituatie in de vorm van grondwatertrappen (Gt’s) voor natuurgebieden. Op deze manier geeft het onderzoek invulling aan een belangrijke bouwsteen die nodig is om aan te kunnen geven waar wordt voldaan aan de ecologische eisen en waar niet. Verschillende aspecten van de grondwaterstand zijn nader onderzocht en beschreven. Het gaat hierbij onder andere om de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) en het voorkomen van anisotropie in de ondiepe ondergrond. Daarnaast is de grondwaterbeschikbaarheid vastgelegd in de vorm van profieltypen. Voor een pilotgebied zijn vier verschillende Gt-karteringsmethoden toegepast en geverifieerd. Hierbij is naast gemiddelde verschillen ook gekeken naar verschillen in patronen. Een aantal onderzochte aspecten hebben tot gevolg dat de freatische grondwaterstand of de hiervan afgeleide Gt-informatie als gevolg van verkeerde meet- en/of rekentechnieken niet juist wordt geschat. Hierdoor kunnen methoden om kaarten te genereren en modelberekeningen onderhevig zijn aan numerieke verdroging, wat onjuiste, misleidende informatie tot gevolg heeft. Het niet onderkennen van ‘numerieke verdroging’ heeft tot gevolg dat onjuiste informatie wordt gebruikt die van invloed is op de herkenbaarheid van grondwaterstandinformatie en hiervan afgeleide gegevens. Hierdoor is numerieke verdroging direct van invloed op de inschatting van de mate van verdroging en indirect van invloed op het draagvlak voor maatregelen. Trefwoorden: Anisotropie, Grondwaterstand, Grondwatertrap (Gt), Interpolatie, Karteringsmethode, Profieltype, Stijghoogte, Verdroging
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.