Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 392817
Title Duurzaamheid organische stof : methoden om de kwaliteit van organische meststoffen te meten en beoordeling kwaliteit van organische stof van digestaat : tussenrapportage 2009
Author(s) Dekker, P.H.M.; Geel, W.C.A. van; Berg, W. van den; Burgt, G.J.H.M. van der; Bokhorst, J.G.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 62
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) bodemvruchtbaarheid - organische stof - dierlijke meststoffen - degradatie - digestaat - analyse - bemesting - soil fertility - organic matter - animal manures - degradation - digestate - analysis - fertilizer application
Categories Soil Fertility / Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract Door de opgang van mestvergisting en mestbewerkings- en mestverwerkingsmethoden komen er nieuwe mestproducten in de handel. Dit roept vragen op over de waarde van deze nieuwe producten en hoe deze waarde vooraf vastgesteld kan worden. In dit onderzoek zijn digestaat en de dikke fractie van gescheiden digestaat vergeleken met enkele vanouds bekende mestsoorten (vaste mest, drijfmest, compost) die daarbij als referentie dienden. Aan de meststoffen zijn verschillende analyses uitgevoerd. Het resultaat van de respiratiemeting is op basis van de literatuurstudie als meest betrouwbare parameter beschouwd om de kwaliteit van een organische meststof te beoordelen. Hoewel er wel verschillen tussen de meststoffen en proefvelden zijn gevonden, kan men op basis van één jaar nog geen echte conclusies trekken. Wel is duidelijk dat elke analysemethode een ander aspect meet. Op basis van één analysemethode kan de waarde van de meststof dus onvoldoende gekarakteriseerd worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.