Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 393281
Title Humus- en vegetatiereeksen als hulpmiddel voor natuurbeheer : enkele voorbeelden op basis van de SBB-referentiepunten
Author(s) Waal, R.W. de; Hommel, P.W.F.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2049) - 53
Department(s) CE - Forest Ecosystems
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) bodemchemie - humushorizonten - vegetatietypen - indicatoren - duingebieden - veengebieden - hoogveengebieden - klei - bodem-plant relaties - beekdalen - natuurgebieden - soil chemistry - humus horizons - vegetation types - indicators - duneland - peatlands - moorlands - clay - soil plant relationships - brook valleys - natural areas
Categories Soil Chemistry
Abstract In dit rapport zijn voor enkele belangrijke fysiotopen (standplaatstypen) de humusgegevens aan de vegetatiegegevens gekoppeld in de vorm van enkele karakteristieke vegetatie-humusreeksen. Het betreft hier fysiotopen in duinvalleien, laagvenen, beekdalen, zeekleigebieden en hoogvenen. De gegevens zijn afkomstig van het Staatsbosbeheer-project Terreincondities, het z.g. referentieproject. Door vegetatie- en humusgegevens van natuurterreinen, aangevuld met enkele eenvoudig veldkenmerken van de standplaats, naast de reeks te leggen wordt het mogelijk om meer inzicht te krijgen in de toekomstige ontwikkelingen van de vegetatie. Door dit inzicht kan een effectiever beheer in deze natuurterreinen gevoerd worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.