Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 393366
Title Een veldleeuwerik zingt niet voor niets! : schatting van kosten van maatregelen voor akkervogels in de context van een veranderend gemeenschappelijk landbouwbeleid
Author(s) Bos, J.F.F.P.; Sierdsma, H.; Schekkerman, H.; Scharenburg, C.W.M.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 107) - 242
Department(s) PPO/PRI AGRO Duurzame Bedrijfssystemen
Centre for Ecosystem Studies
WOT Natuur & Milieu
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) vogels - gemeenschappelijk landbouwbeleid - akkerbouw - kosten - agrarisch natuurbeheer - birds - cap - arable farming - costs - agri-environment schemes
Categories Nature Management (General)
Abstract Als gevolg van intensivering en schaalvergroting nemen de aan landbouw gebonden vogelsoorten op Europese schaal zowel in aantal als verspreiding af. Door hun verbondenheid met landbouw is het lot van akkervogels nauw gerelateerd aan de effecten van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Afhankelijk van de uitwerking van dit GLB na 2013 neemt de betekenis van gerichte betalingen aan de landbouw voor specifieke doelen, waaronder biodiversiteit, mogelijk toe. Binnen de context van een veranderend GLB enerzijds en biodiversiteitsdoelstellingen voor akkervogels anderzijds, verschaft dit rapport inzicht in de (kosten van) maatregelen die in de Nederlandse landbouw op landelijk niveau nodig zijn om biodiversiteitsdoelstellingen voor akkervogels te behalen. Alle maatregelen richten zich op het voorzien in de ‘grote drie’ voor akkervogels: broedgelegenheid en dekking, voldoende aanbod van toegankelijk zomervoedsel (insectenrijke habitats in nabijheid van nest) en voldoende aanbod van wintervoedsel (graankorrels, onkruidzaden). De geschatte kosten van de maatregelen bedragen minimaal enkele tientallen miljoenen tot maximaal €176 miljoen. Trefwoorden: akkervogels, agrarisch natuurbeheer, Gemeenschappelijk landbouwbeleid, biodiversiteit
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.