Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 394374
Title Waterberging op landbouwgronden : effecten op plant- en dierziekten, onkruiden en contaminanten
Author(s) Cornelissen, A.H.M.; Harmsen, J.; Kempenaar, C.; Knol, W.C.; Zweerde, W. van der
Source Utrecht : Stowa (STOWA rapport 2003 19) - 76
Department(s) ID - Infectieziekten
CWC - Integrated Water Resources Management
Alterra - Centre for Water and Climate
PRI Crop and Production Ecology
Applied Ecology
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) wateropslag - waterbeheer - landbouw - diergezondheid - besmetters - waterverontreiniging - hoogwaterbeheersing - plantenziekten - landbouwgrond - nederland - infectieziekten - water storage - water management - agriculture - animal health - contaminants - water pollution - flood control - plant diseases - agricultural land - netherlands - infectious diseases
Categories Water Management (General) / Farm Management
Abstract In deze studie zijn met een quick scan deze effecten van waterberging onderzocht. Het accent ligt daarbij op het regionale watersysteem. Daarvoor is een inventarisatie uitgevoerd van bestaande kennis bij deskundigen en is de literatuur verkend. Het accent in deze studie ligt op die stoffen en organismen die in de melkveehouderij en akkerbouw risicovol zijn. Het blijkt dat er nog niet eerder gericht onderzoek is verricht naar de relatie tussen waterberging en plant- en dierziekten. Kennis over effecten van waterberging op contaminanten is vooral ontleend aan onderzoek in het rivierengebied. Van alle relevante contaminanten (zware metalen, PAK's etc.), plant- en dierziekten en onkruiden is aangegeven door welke omstandigheden ze worden beïnvloed, welke processen er in de bergingsgebieden spelen en wat de effecten zijn op gewassen en vee
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.