Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 396890
Title ‘Economie voor groen’ – Verkenning van private initiatieven en identificatie van mogelijkheden
Author(s) Heide, C.M. van der
Source Wageningen : Domein NLP - 21
Department(s) LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
Urban Economics
WASS
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) biodiversiteit - regionale planning - ecosysteemdiensten - natuurbeleid - economische aspecten - financieren - biodiversity - regional planning - ecosystem services - nature conservation policy - economic aspects - financing
Categories Development Projects / Nature Management (General)
Abstract Economie en groen zijn niet enkel elkaars tegenpolen, ze kunnen elkaar ook versterken. Sterker nog: dat doen ze al volop en dat hebben ze altijd al gedaan. Een hedendaags voorbeeld dat dit illustreert, wordt gevormd door het begrip ecosysteemdiensten: de baten die de mens ontleent aan natuur. Deze diensten, die variëren van voedselproductie tot CO2-opslag door bomen en van recreatieve baten tot nutriëntenkringlopen, zijn noodzakelijk voor het voortbestaan van de mens. Daarmee levert natuur al sinds jaar en dag diensten met een maatschappelijk belang. De economische crisis en de krapper wordende overheidsbudgetten vergroten de druk op het huidige natuurbeleid. Desondanks is de centrale opgave in het Nederlandse natuurbeleid nog altijd de realisatie en het duurzaam beheer van de ecologische hoofdstructuur. Teneinde deze opgave te halen, en mede ingegeven door bovenstaande observaties, is een beleidsvernieuwing nodig die particulieren, anders dan ‘De Landschappen’ en ‘Natuurmonumenten’ meer ruimte biedt. In de maatschappij zijn namelijk talloze particuliere initiatieven aan de gang die bijdragen aan de ontwikkeling en het behoud van groen in Nederland. Het huidige beleid daarentegen kenmerkt zich nog altijd door een gedetailleerde, complexe sturing en een dominante positie van overheidsorganisaties en sterk aan de overheid gelieerde natuurbeheerorganisaties in de uitvoering. Dit document geeft een verkenning van groene private initiatieven en is geschreven voor de directie NLP van het ministerie van LNV. Ook groene private initiatieven uit het buitenland wordt genoemd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.