Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 397506
Title Stikstof en fosfaatafvoer met de kluit van boomkwekerijgewassen
Author(s) Reuler, H. van; Pronk, A.A.
Source Lisse : PPO Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (PPO - rapport ) - 25
Department(s) Nursery Stock
PPO/PRI AGRO Duurzame Bedrijfssystemen
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) boomkwekerijen - houtachtige planten - plantmateriaal met wortelkluit - mengmeststoffen - normen - uitspoelen - oppervlaktewater - kaderrichtlijn water - forest nurseries - woody plants - balled stock - compound fertilizers - standards - leaching - surface water - water framework directive
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Soil Fertility
Abstract De Europese Nitraatrichtlijn geeft aan dat het nitraatgehalte in het grondwater maximaal 50 mg nitraat (NO3-) per liter mag bedragen. Het Europese Hof heeft bepaald dat Nederland met het Mineralen Aangifte Systeem (MINAS) niet aan de Nitraatrichtlijn kan voldoen. Daarom is er 1 januari 2006 nieuwe regelgeving, het z.g. Stelsel van Gebruiksnormen, ingevoerd. Het Stelsel van Gebruiksnormen heeft tot doel het overschot van stikstof per teelt te verlagen en daarmee de verliezen naar het milieu te verminderen. Het uiteindelijke doel is te voldoen aan de nitraatrichtlijn. Er zijn ook normen voor de fosfaatbemesting opgesteld met als doel de fosfaat uitspoeling te beperken. Ook voor de boomkwekerij zijn gebruiksnormen opgesteld (Van Dijk et al. 2005) en heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de gebruiksnormen wettelijk vastgelegd (Dienst Regelingen, 2005a; 2005b). Sinds 1 januari 2010 is de hoeveelheid fosfaat die mag worden toegediend afhankelijk van de fosfaattoestand van de grond (LNV, 2009). In de Kaderrichtlijn Water (KRW) die ook binnenkort van kracht wordt staan eisen voor het oppervlaktewater. Deze normen worden op veel plekken op dit moment nog niet gehaald. Bovenstaande regelingen geven aan dat de bemesting onder druk staat. Dit terwijl een aantal gewasgroepen heeft gevraagd om een aanpassing van het stikstofadvies en daarmee van de stikstofnorm. In de boomkwekerij wordt een aantal gewassen met kluit afgevoerd. Met deze kluit worden organische stof en voedingsstoffen afgevoerd. Uit het oogpunt van behoud van bodemvruchtbaarheid en daarmee een duurzaam teeltsysteem is compensatie gewenst. In het Stelsel van Gebruiksnormen wordt met deze afvoer via kluiten echter geen rekening mee gehouden. In deze studie laten we zien hoeveel grond en nutriënten er met de verschillende teelten via kluiten wordt afgevoerd en wat dat voor effecten heeft.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.