Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 399273
Title Concept studie autonoom oogsten van appels en peren
Author(s) Pekkeriet, E.J.; Heijerman, G.; Otten, G.W.; Tuijl, B.A.J. van; Wigham, M.L.I.; Jalink, H.
Source Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB-1012) - 70
Department(s) GTB Tuinbouw Technologie
Fruit
Consumer Science & Intelligent Systems
AFSG Quality in Chains
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) oogsten - appels - peren - mechanisch oogsten - robots - arbeid (werk) - haalbaarheidsstudies - proefprojecten - sensors - harvesting - apples - pears - mechanical harvesting - labour - feasibility studies - pilot projects
Categories Apples, Pears / Organization of Work / Mechanization
Abstract Bij de oogst van appels en peren is in een korte periode veel arbeid nodig. Het vraagt een forse inspanning om voldoende kwalitatief juiste arbeid te krijgen op het juiste moment tegen de juiste prijs, de kosten voor arbeid zijn hoog. Voor NFO en het PT hebben initiatief genomen om te komen tot robotisering van deze handeling te automatiseren. Doelstelling van dit project is één of meerdere concepten te ontwerpen voor het automatisch oogsten van appels en peren, waarbij kritische deelfuncties op eerste haalbaarheid zijn getoetst om de drempel te verlagen om een vervolg te starten. Aansluitend is het doel ontwikkelingstraject te starten dat binnen een afzienbare periode zal leiden tot implementatie. In het rapport zijn enkele perspectiefvolle concepten uitgewerkt. Verschillende deelfuncties zijn ontworpen en getest op haalbaarheid zoals: het sensorconcept globaal (waar zitten de appels); het sensorconcept lokaal (Is de appel voldoende rijp); manipulatie en end-effector en logistiek en buffering. Voor de verschillende functies zijn goede oplossingen voorhanden. De studie betreft met name een papieren studie. In een vervolg zal moeten blijken of het ook daadwerkelijk technisch haalbaar is. De focus in een vervolg dient te liggen bij de plukhandeling zelf en de daarbij horende sensoriek (de ogen, de arm en het handje). Het afvoeren van de geoogste appels, het bufferen en het transport door de boomgaard lijkt niet het probleem te zijn. Aan het einde heeft een herijking van de businesscase plaatsgevonden. De NFO/PT acht het project voldoende perspectiefvol om te starten met een initiatief voor verdere implementatie als vervolg op de conceptontwikkeling.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.