Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 399297
Title Nieuwe biomassaketens in Noord-Holland : Case 1 : Biomassavergassingsketen
Author(s) Annevelink, E.; Mol, R.M. de
Source Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1195) - ISBN 9789085858980 - 94
Department(s) FBR BP Biorefinery & Natural Fibre Technology
Wageningen Livestock Research
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) bio-energie - snoeiafval - dunningen - stro - fermentatie - kosten - kosten-batenanalyse - broeikasgassen - emissie - biobased economy - noord-holland - bioenergy - pruning trash - thinnings - straw - fermentation - costs - cost benefit analysis - greenhouse gases - emission - biobased economy - noord-holland
Categories Bioenergy
Abstract Om na te gaan welke nieuwe biomassaketens tot ontwikkeling kunnen worden gebracht, zijn enkele mogelijke ketens doorgerekend met het computermodel Bioloco. Het doel hierbij is via een gestructureerde aanpak enkele regionale biomassaketens te identificeren die voldoende perspectief bieden op realisatie op korte termijn in de regio Noord-Holland. Voor de biomassaketens is uitgegaan van de biomassasoorten snoeiafval gemeenten, dunningshout bos, snoeihout fruittelers en stro. De conversietechniek is vergassing. Er zijn twee cases bekeken: basis case 1: een centrale vergasser van 40 MWth en basis case 2: twee decentrale vergassers van 20 MWth. Bij elke case zijn drie varianten bekeken: hogere inputcapaciteit, aangepaste prijzen en verminderde beschikbaarheid. De modeluitkomsten geven inzicht in 1) de kosten en opbrengsten (en winst), 2) het energieverbruik en de energieopbrengst en 3) de broeikasgasemissies en de vermeden broeikasgasemissies. De resultaten geven aan dat inzet van biomassa in een vergasser positief scoort, zowel financieel, energetisch als qua reductie van broeikasgasemissies. Er lijkt voldoende biomassa beschikbaar. Bij de kleinschaligere vergassers zijn de logistieke kosten lager, maar dat weegt niet op tegen de hogere conversiekosten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.