Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 400146
Title Historisch grondgebruik Nederland 1990 een landelijke reconstructie van het grondgebruik rond 1990
Author(s) Kramer, H.; Dorland, G.J. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1327) - 58
Department(s) Centre Geo-information
CGI - Geo-information Communication
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) landgebruik - historisch grondgebruik - nederland - reconstructie - land use - land use history - netherlands - reconstruction
Categories Land Use Systems / Land Use Planning / History (General)
Abstract Voor de periode rond 1990 is een gedetailleerd landelijk GIS-bestand ontwikkeld met historisch grondgebruik. De gegevens hier-voor zijn ontleend aan landsdekkende topografische kaarten die rond 1990 zijn verschenen. Deze kaartbladen van de topografische kaart 1:25.000 zijn gescand en geometrisch gecorrigeerd naar het RD-stelsel. Met een semi-automatische classificatie zijn van de gescande kaarten de kleuren omgezet naar tien klassen met grondgebruik. Voor een deel van Nederland zijn digitale topografische kaarten 1:10.000 (Top10Vector) volgens een vergelijkbare procedure omgezet naar de tien klassen grondgebruik. De volgende vormen van grondgebruik zijn onderscheiden: grasland, akker/kale grond, heide en hoogveen, bos, bebouwing en wegen, water, rietmoeras, stuifduinen en zandplaten, bebouwd gebied en kassen. Het resultaat is een landelijk GIS-bestand met dominant grond¬gebruik op basis van grids van 25 meter. Validatie laat zien dat de landelijke nauwkeurigheid circa 94% bedraagt. Het bestand is onderdeel van een te ontwikkelen reeks landsdekkende databestanden met Historisch Grondgebruik vanaf 1850.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.