Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 412686
Title Robuuste multifunctionele rivierdijken : welke kansen en knelpunten zien stakeholders voor robuuste multifunctionele dijken langs de rivieren in het landelijk gebied?
Author(s) Loon-Steensma, J.M. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2228) - 110
Department(s) DIR Directiestaf
Earth System Science
WIMEK
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) dijken - kwaliteit - versterking - klimaatverandering - meervoudig gebruik - waterbeheer - adaptatie - gelderland - zuid-holland - dykes - quality - reinforcement - climatic change - multiple use - water management - adaptation - gelderland - zuid-holland
Categories Water Management (General)
Abstract In dit rapport wordt op basis van literatuur, beleidsdocumenten en ervaringen van diverse betrokkenen een overzicht gegeven van de problematiek van het aanpassen van de waterkeringen in het rivierengebied aan onder andere een veranderend klimaat en het combineren van functies in een robuuste waterkeringszone. Daarnaast worden plannen voor een vijftal locaties in het landelijk gebied geschetst. Naar aanleiding van deze plannen zijn de belangrijkste stakeholders geïnterviewd. Op basis van de door de stakeholders gesignaleerde kansen, knelpunten, aandachtspunten en aanbevelingen is een sterkte-zwakte analyse gemaakt van robuuste multifunctionele waterkeringen. Ook zijn voor de vijf locaties sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen benoemd en zijn aanbevelingen gedestilleerd voor de verdere strategieontwikkeling richting hoogwaterbescherming door multifunctionele klimaatbestendige dijkzones langs de rivieren in het landelijk gebied.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.