Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 413023
Title Recht en politiek in een tijd van globalisering
Author(s) Pijnenburg, L.F.P.
Source Zoetermeer : Klement - ISBN 9789086870615 - 222
Department(s) Applied Philosophy Group
WASS
Publication type Scientific book or proceedings (editor)
Publication year 2011
Keyword(s) internationaal recht - recht - politiek - globalisering - filosofie - nationaal bewustzijn - naties (landen) - psychologie - cultuur - identiteit - culturele psychologie - mensenrechten - morele waarden - moraal - ethiek - europese unie - integratie - besluitvorming - wereld - international law - law - politics - globalization - philosophy - national consciousness - nations - psychology - culture - identity - cultural psychology - human rights - moral values - moral - ethics - european union - integration - decision making - world
Categories Political Philosophy
Abstract Wat betekenen de sterk toegenomen migratie in de wereld en de gestage totstandkoming van een wereldmaatschappij voor de manier waarop we onszelf en de ander zien? Wat zijn de gevolgen van deze globalisering voor ons begrip van politiek en voor de vorming van nationale en culturele identiteiten? Op welke manier kunnen we onze idealen van vrede, vrijheid en rechtvaardigheid op een duurzame manier realiseren in een wereld waarin we steeds meer afhankelijk van elkaar worden? In de hier bijeengebrachte rechts- en politiek-filosofische opstellen verkent Habermas de mogelijkheden van de democratie voorbij de grenzen van de natiestaat, de politieke en morele uitdagingen waarvoor de Europese Unie zich gesteld ziet en de status van de mondiale mensenrechten. Hij ontwikkelt een gedetailleerd, veeldimensionaal model van transnationaal en supranationaal bestuur op basis van het kantiaanse kosmopolitisme en plaatst dit in de context van de negentiende- en twintigste-eeuwse ontwikkelingen op het gebied van het internationaal recht. Wat Europa betreft, bepleit Habermas een politiek van geleidelijke integratie waarbij de belangrijke beslissingen over de toekomst van Europa worden gelegd in de handen van de volken die er deel van uitmaken. Alleen door zich meer en meer te verenigen zal Europa, in nauwe samenwerking met de Verenigde Staten, mede gestalte kunnen geven aan een stabielere en evenwichtiger wereldorde.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.