Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 414707
Title Kennisinventarisatie opbrengstreducties erwten en de mogelijkheden om slechte oogsten tegen te gaan.
Author(s) Lamers, J.G.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 26
Department(s) OT Team Schimmels Onkr. en Plagen
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) akkerbouw - vollegrondsgroenten - erwten - bodempathogenen - voetziekten - opbrengst - oogstverliezen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - toegepast onderzoek - arable farming - field vegetables - peas - soilborne pathogens - foot diseases - outturn - yield losses - cultural control - applied research
Categories Soilborne Pathogens
Abstract Dit is een inventarisatie van beschikbare kennis over bodemziekten, die een mogelijke verklaring kunnen zijn voor het achterblijven van de opbrengsten van erwten. Uit dit onderzoek blijkt dat een goed ontwaterd perceel met een goede bodemstructuur, bemesting en verzorging, nog altijd belangrijke voorwaarden voor een goede opbrengst zijn. Verder blijkt dat een belangrijk deel van de opbrengstreducties in erwten samenhangt met het optreden van voetziekten. Voetziekten verklaren 25-40% van de variatie in opbrengst. Overige teeltaspecten kunnen maximaal 12% van de variatie in opbrengst verklaren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.